OSNOVNA ŠKOLA ABDULVEHAB ILHAMIJA

KALOŠEVIĆ - TEŠANJ

Program rada Vijeća roditelja

PROGRAM  RADA  VIJEĆA  RODITELJA U ŠKOLSKOJ 2013/2014. GODINI

Vijeće roditelja će obavljati zadatke prema Poslovniku o radu Vijeća roditelja.

 Upoznavanje Vijeće roditelja sa pravilima škole, pravilnikom o odgojno-disciplinskim  mjerama, pravilnikom o ocjenjivanju

 Vijeće roditelja će biti upoznato sa svim projektima koji se realiziraju u školi.

 Vijeće roditelja će se baviti slijedećim pitanjima :

-          Prezentiranje stavova roditelja

-          Bezbjednost učenika

-          Inicijative Vijeća roditelja i aktivnosti u realizaciji dogovorenih koraka

-          Promovisanje interesa škole i u okviru svojih mogućnosti učestvovati  u poboljšavanju uslova rada škole

-          Analiza uspjeha u učenju i vladanju

-          Saradnja Vijeća roditelja sa različitim institucijama

-          Aktivno učestvovati i pomagati u rješavanju eventualnih problema u realizaciji Nastavnog plana i programa, discipline i ostalih aktuelnih zadataka u skladu sa Zakonom

-          Animirati i ostale roditelje putem roditeljskih sastanaka za pomoć školi u skladu sa njihovim mogućnostima