OSNOVNA ŠKOLA ABDULVEHAB ILHAMIJA

KALOŠEVIĆ - TEŠANJ

MISIJA ŠKOLE

MISIJA ŠKOLE

Sigurna, umrežena javna  institucija na opće zadovoljstvo učenika, roditelja i nastavnika; Škola otvorena  za svu djecu,  koja odgaja i obrazuje savremenim metodama i pristupima; Škola koja aktivno sudjeluje u reformi osnovnog obrazovanja poštivajući Zakon, Nastavni plan i program i Konvenciju o dječijim pravima;  Sigurno i ugodno mjesto za svakog učenika  koja pruža mogućnost kreaktivnog izražavanja i stvaranje temelja za cjeloživotno učenje. Naša uloga je omogućiti svakom učeniku da unaprijedi i razvije svoje prirodne kapacitete u najvećoj mogućoj mjeri, pri čemu se posebna pažnja pridaje razvoju intelektualnih,emocionalnih,socijalnih i drugih potreba učenika.Škola će stvarati takvu klimu gdje će se svakom učeniku prilaziti kao cjelovitom biću  i gdje će se kreirati aktivnosti koje će zadovoljavati sve potrebe učenika

 VIZIJA ŠKOLE

Stvaranje lijepe, sigurne i inovativne sredine za rad i učenje. Škola „Abdulvehab Ilhamija“ je veći niz godina okrenuta u tom pravcu, te će tokom narednih godina zadržati taj kurs i raditi na poboljšanju segmenata.

UČENICI

U narednom periodu radit će se  na potpunom poštivanju dječijih prava.U saradnji sa Ministarstvom za obrazovanje, nauku, kulturu i sport  ZE- DO kantona i lokalnom zajednicom pokusati osigurat financijska sredstva za izgradnju fiskulturrne dvorane. Stvarati nove mogućnosti vannastavnog angažovanja učenika i težiti masovnijem uključivanju učenika u sportske, kulturne i druge aktivnosti.Stvarati uslove i podsticati rad nadarenih učenika kroz stvaranje pozitivnog i afirmativnog okruženja i razvijati takmičarski duh kod učenika.

NASTAVNICI I OSTALI UPOSLENICI ŠKOLE   

Škola će  intezivno raditi na očuvanju i produbljivanju dobrih međuljudskih odnosa, kroz vlastiti primjer pokazivanja poštovanja, uvažavanja, dvosmjerne komunikacije, raditi na upoznavanju dobrih i slabijih strana svakog uposlenika, i to koristiti za njegov maksimalni angažman, organizovanje zajedničkih neformalnih druženja kroz izlete, posjete i slično. Posvećivanje velike pažnje profesionalnom razvoju nastavnika i uposlenika kroz obezbjeđivanje boljih sredstava za rad i razvoju vlastitih kompetencija. Akcenat stavljam na profesionalni razvoj nastavnika u oblastima inkluzije, kvalitete obrazovanja, prevencije međuvršnjačkog nasilja, zdravog življenja i ekologije. Produbljivati otvorenost i transparentnost rada škole kroz elektronsku kumunikaciju, stručne organe škole.Unapređenje mentorstva kroz profesionalni razvoj nastavnika i unapređenje istraživačkog rada.

PORODICA

Razvijanje partnerskih odnosa sa roditeljima kroz veći angažman Vijeća roditelja, realizaciju zajedničkih projekata, odnosno afirmiranje svakog roditelja za poduzimanje aktivnosti za dobrobit škole.Intezivirati angažman na edukaciji roditelja  iz oblasti inkluzije, komunikaciskih vještina, kvalitetnog rasta i razvoja djece, (radionice, predavanja). Raditi na razumjevanju i uvažavanju svakog učenika i socijalnog miljea iz kojih dolaze. Održati  aktivnu komunikaciju u svrhu upoznavanja porodičnih, socijalnih i zdravstvenih prilika i u skladu sa njima intervenisati u svrhu poboljšanja istih.Stalna i permanentna informisanost roditelja o aktivnostima u školi kroz WEB stranicu i neposrednu  komunikaciju.
.